תקנון האתר

צימר בקלות

יש לקרוא בעיון רב את התנאים המפורטים בהסכם בדבר תנאיי שימוש ורכישה כיוון שהשירותים הניתנים באתר צימר בקלות EZzimmer הינם בכפוף להסכמה מלאה לתנאיי ההסכם. יובהר כי אפשרי שההסכם או חלק מתנאיו יתעדכנו מידי פעם ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, כאשר תוקפו של שינוי יהא מרגע פרסומו באתר. טרם ביצוע שימוש ו/או קניה באמצעות האתר חובה לעיין בגרסה העדכנית והאחרונה של ההסכם, אשרר מחליפה כל גרסה קודמת של ההסכם.

במידה ואינך מסכים לאיזה מהסעיפים בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו, נא הפסק באופן מיידי כל שימוש באתר.

הסכם בדבר תנאי שימוש ורכישה

כללי

 1. בכל מקום בהסכם זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 2. בכל מקום בהסכם זה בו משתמשים בלשון יחיד, בהתאם להקשר הדברים והדבקם הכוונה גם ללשון רבים.
 3. כותרות הפרקים והסעיפים נועדו לצורך הנוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
 4. בהסכם זה:
  • האתר – צימר בקלות EZzimmer
  • העוסק – צימר בקלות EZzimmer ע.מ. 054950290 אשר הינו בעלי האתר ומפעיל אותו.
  • משתמש – כל מי שגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש כלשהו באתר, ו/או מבצע קניה של שירות/מוצר המוצע באתר .
  • ספק שירותים – צד שלישי (היינו, מי שאינו העוסק) אשר מציג ו/או מציע באתר שירות ו/או מוצר.
  • קניה – רכישה באמצעות האתר, מאת העוסק ו/או ספק שירותים, של שירות ו/או מוצר המוצגים באתר.
  • שירות/מוצר – שירותי אירוח ו/או שירותי נופש ו/או כל שירות/מוצר אחר המוצג באתר;
 5. האתר הינו בבעלותו הבלעדית של העוסק ומופעל על ידו. רק הוראות ותנאיי הסכם זה בדבר תנאיי שימוש ורכישה (להלן – ההסכם) זה יחייבו את העוסק כלפי המשתמש באתר.
 6. העוסק, לרבות באמצעות מי מנציגיו, זכאי ורשאי לסרב לביצוע קניה על-ידי משתמש ו/או למנוע שימוש ו/או גלישה באתר מכל מאן דהוא על-פי שיקול דעתו הבלעדי, אף ללא מתן סיבה או נימוק.
 7. ייתכן ובאתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שאינם בבעלות ו/או אינם מופעלים על-ידי העוסק. הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. יובהר כי אין בקיומם של קישורים כאמור משום המלצה ו/או מתן חסות ו/או אחריות לנכונות המצגים ו/או הבעת דעה של העוסק לאמור באתרים והעוסק אינו אחראית לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם ו/או לתוקפם ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
 8. לעוסק לא תהיה אחריות מכל סוג לגבי מידע ו/או מצגים באתר שמקורם בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העוסק בשל כך.
 9. יובהר כי האתר משמש את ספקי השירותים, בין היתר, כבמה להצגת שירותי האירוח וטובין אותם הם מוכרים, ובמסגרת זו מוצגים באתר, באמצעי המחשה שונים, לרבות תיאורים ו/או תמונות ו/או סרטונים ו/או קבצי קול וכיוצא בזה, שירותי אירוח וטובין של ספקי שירותי האירוח. יובהר ויודגש שכל מצג באתר, מכל סוג ומין שהוא, בקשר לשירותי האירוח וטובין אחרים של ספקי שירותים, לרבות כל מצג בקשר לטיבם, אופיים, איכותם, הנלווה להם, וכיוצא בזה, נעשה באופן בלעדי על-ידי ספק השירותים ולא על-ידי העוסק, ולא תהיה לעוסק כל אחריות מכל סוג ומין שהוא לגבי נכונותם של המצגים ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מהסתמכות על המצגים, ולספקי השירותים תהא אחריות בלעדית בקשר לאמור והמשתמש באתר פוטר בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי הדיר את העוסק מכל אחריות כאמור.
 10. למען הסר ספק, אלא אם נאמר אחרת במפורש, אין לראות בעוסק כמי שמוכר ו/או מספקת שירות/מוצר הנקנה באתר ואין לראות בעוסק כמי שחב באחריות כלשהי בגינם ולעוסק לא תהא כל אחריות לטיב שירות/מוצר ו/או לכשל תמורה חלקי או מלא בקשר עם שירות/מוצר ו/או לנזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה משירות/מוצר ו/או לכל מצג שגוי ו/או מטעה ו/או כוזב בקשר לשירות/מוצר הן באתר והן בחצרי ספק שירותים בקשר לשירות/מוצר, טיבו, אופיו, הנלווה לו וכיוצא בזה, ומשתמש המבצע קניה פוטר בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי הדיר את העוסק מכל אחריות כאמור.
 11. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי מועד אספקת שירות/מוצר ו/או שינוי בפרטי שירות/מוצר העוסק לא יהיה אחראי להחזר כספי למשתמש ו/או לפיצוי המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד העוסק, אלא כנגד ספק השירותים בלבד.
 12. בעת ביצוע קניה באתר המשתמש יתבקש למסור בו פרטים לרבות שם מלא, מספר אמצעי זיהוי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה (להלן – הפרטים). יובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונו והסכמתו של המשתמש למסירתם. אולם, מובהר שאם לא נמסרו על-ידי המשתמש כל הפרטים המבוקשים לא תתאפשר קניה באתר. העוסק יפעל כמיטב יכולתו לשמירת פרטי מידע הנ"ל ולא יעשה בהם כל שימוש אלא בכפוף לאמור בהסכם זה.
 13. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית ועוולה אזרחית ונגד מוסר פרטים כוזבים אפשרי כי ינקטו הליכים משפטיים, לרבות תובענה אזרחית בגין נזקים שיגרמו לעוסק ו/או מי מטעמו ו/או לספק שירותים ו/או מי מטעמו.
 14. מובהר כי לעוסק לא תהא אחריות, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי משתמש בהקלדת פרטי קניה באתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיו.
 15. לעוסק שמורה הזכות לבטל באופן חד צדדי לפי שיקול דעתו הבלעדי קניה בשל מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים ו/או שאינם מדויקים.
 16. התשלום בגין קניה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי כאשר בעת ביצוע הרכישה יחויב המשתמש במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם שבלעדיו אין להשתכללות עסקת קניה של שירות או מוצר.
 17. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לכלל הוראות ההסכם, כי קרא את ההסכם במלואו ובעיון, כי הבין את הוראותיו של ההסכם באופן מלא, וכי הוא מסכים ומקבל את כל הוראותיו של ההסכם, וכי בכפוף לקיום התחייבויות העוסק לפי הסכם זה, הוא מוותר באופן מלא, מוחלט ובלתי הדיר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העוסק ו/או מי מטעמו ו/או מפעילי האתר בקשר עם כל שימוש שהוא באתר.
 18. משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאיו של הסכם זה מתבקש לא לעשות כל שימוש שהוא באתר, וככל שנעשה שימוש כלשהו באתר רואים את המשתמש כמי שהסכים וקיבל באופן מלא את כל תנאיי ההסכם, לרבות (אך מבלי לגרוע מכל תנאי אחר בהסכם) כמסכים להוראות העוסקות בהגנה על הפרטיות, לרבות כמפורט בפרק העוסק בפרטיות בהסכם זה.
 19. לעוסק הזכות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך למסור על כך הודעה, לשנות ו/או לבטל ו/או להשעות ו/או להוסיף ו/או לגרוע (להלן – השינוי) מהוראות הסכם זה, ומשכך חובה על משתמש לעיין מחדש בתנאיי ההסכם שעה שהוא עושה שימוש באתר ולפני ביצוע כל קניה. יובהר שכל שינוי תוקפו החל מהמועד בו פורסם באתר ולא יחול על שימוש באתר שנעשה טרם השינוי ו/או על קניה שנעשתה טרם השינוי. רואים משתמש העושה שימוש או המשך שימוש באתר לאחר שינוי כאמור כמי שהסכים לשינוי.

שירותיי האתר

 1. באמצעות האתר ניתן, בין היתר ובנוסף לצפייה בתכני האתר, לבצע קניה, מאת העוסק ו/או ספק שירות, של שירותי אירוח ו/או שירותי נופש ו/או כל שירות/מוצר אחר המוצג באתר.
 2. יובהר כי אלא אם נאמר במפורש אחרת, העוסק אינו זה שמוכר ו/או מספק מוצר/שירות אחר הנקנה באמצעות האתר, והם מוצעים ומסופקים, באופן בלעדי, על-ידי ספק השירות, ופעולתו של העוסק מתמצה בתיווך למכירתם באמצעות האתר.
 3. השימוש באתר וקניה באתר הינם אך ורק בכפוף לקבלתם ללא סייג של התנאים המפורטים בהסכם זה וכל משתמש באתר, מצהיר כדלקמן:
 • כי קרא בעיון את ההסכם במלואו;
 • כי הינו בעל גמירות דעת מלאה, מקבל ומאשר ללא סייג, את כל התנאים המפורטים בהסכם ומתחייב, ללא סייג, לפעול בהתאם לקבוע בהסכם;
 • כי ביצוע קניה באתר ו/או שימוש באתר מכל סוג ו/או מילוי טפסים ו/או חתימה על הסכם זה שהוא מודפס ו/או מילוי טפסים אלקטרונים באתר מהווה ראיה להסכמה לכל התנאים בהסכם זה ללא הגבלה או הסתייגות;
 • כי הינו מעל גיל 18 שנים ובעל כשרות משפטית מספקת להתקשר בהסכם זה.
 1. המחירים המפורטים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם נאמר אחרת.
 2. לעוסק הזכות לשנות את מחירו של כל מוצר/שירות המוצע למכירה באתר, וזאת בכל רגע לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה ליתן על כך הודעה מראש. למען הסר ספק לא יחול שינוי כאמור בקשר עם קניה שבוצעה ומלוא תמורתה שולמה.
 3. יובהר כי העוסק אינו מתחייב כי שירות/מוצר הנמכר באמצעות האתר מייצג את המחיר הזול ביותר בו ניתן לרכוש את אותו שירות/מוצר במועד בו בוצעה הקניה ו/או בכל מועד אחר.
 4. לעוסק הזכות לשנות ו/או להחליף ו/או להוריד מהאתר כל ספק שירות בכל רגע לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה ליתן על כך הודעה מראש והוא אינו מתחייב להמשיך ולהציג באתר ו/או למכור שירות/מוצר של ספק שירות מסוים כלשהו.

ביטול עסקה

 1. משתמש אשר ביצע קניה באמצעות האתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן) והתקנות מכוחו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן – התקנות). מוסכם כי רכישה באתר דינה כרכישת שירותי הארחה ו/או חופש כמשמעותם בסעיף 8 בתוספת לתקנות.
 2. לשם הנוחיות בלבד, להלן התנאים והדרך בה משתמש יכול לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
 • בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
 • מפאת שמדובר בשירותי אירוח לא יוכל רוכש השובר לבטל את העסקה אם מועד ביטולה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
 • בגין ביטול עסקה העוסק יהא רשאי לגבות דמי ביטול עסקה בשעור של 5% משווי העסקה או 100 ₪ – הנמוך מבניהם.
 1. ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לעוסק בלבד, באמצעות פקס 055-9922499 או דואר אלקטרוני [email protected]. מובהר כי יש לוודא עם נציגי העוסק את קבלת הודעת הביטול וזאת בטלפון מספר 055-9922499 .

סודיות ופרטיות

 1.  העוסק יעשה כמיטב יכולתו באופן סביר ובאמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות מידע ופרטים שנמסרו על-ידי משתמש תוך עשיית שימוש באתר ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים.
 2. מאחר שבין היתר מדובר בביצוע פעולות בסביבה אינטרנטית יובהר ויודגש שאין באפשרותו של העוסק להבטיח באופן מוחלט את אי-חשיפת הפרטים והמידע האגור במחשביו, ואם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות לפרטים שנמסרו על-ידי משתמש ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העוסק.
 3. העוסק לא יעביר פרטים שנמסרו לו על ידי משתמש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
 • העברת הפרטים לספק שירות לצורך מימוש קניה של שירות/מוצר.;
 • אם משתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעוסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות ספקי שירות;
 • אם נעשה שימוש בשירותי העוסק/אתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם המשתמש הפר את תנאיי הסכם זה ו/או כל הסכם נוסף עם העוסק או מי מטעמו;
 • אם התקבל בידי העוסק צו שיפוטי המורה לו למסור את הפרטים לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש לבין העוסק.
 1. העוסק יהא רשאי להעביר פרטים, מידע או העתק מהם ליישות משפטית אחרת עימה יתמזג ו/או בה יארגן את פעילותו, לרבות פרטים שקיבל מאת משתמשים ומידע שנאגר אודות משתמשים ו/או הגולשים באתר ו/או רוכשי שירות/מוצר, ובלבד שאותה יישות משפטית תקבל על עצמה כלפיהם את הוראות סעיפי הפרטיות שבהסכם זה.
 2. העוסק רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על-ידי משתמש בעת רכישת שירות/מוצר ובכל מידע שייאגר אודות משתמשים ו/או גולשים באתר בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. העוסק יהא רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אישית אל מי מהמשתמשים ו/או מזהים אותם באופן אישי.
 3. משתמש באתר ו/או מבצע קניה אשר מסר כתובת דואר אלקטרוני ו/או מס' טלפון מביע בכך הסכמה מלאה ומודעת לקבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות ווטס-אפ ו/או בכתב ו/או בע"פ מאת העוסק ו/או ספק שירות, לרבות הודעות בעלות תוכן שיווקי ו/או פרסומי. כדי לחדול מקבלת הודעות כאמור יש לפנות אל העוסק בבקשה להסרה מרשימת תפוצה בכתובת דואר אלקטרוני [email protected]

דין ושיפוט

 1. הדין החל על השימוש באתר ו/או כל פעולה ו/או מחלוקת הקשורים להסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות הסכם זה ו/או השימוש באתר – תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

תכנים המועלים לאתר על ידי משתמש

 1. לפי שיקול דעתו הבלעדי של העוסק, ובמידה והאתר יאפשר זאת, משתמש יוכל להעלות לאתר ו/או לכתוב באתר תוכן, כגון ביקורת, המלצות, תגובות, וכיו"ב, וזאת בכפוף לכך שתוכן שמשתמש יעלה ו/או יכתוב באתר יהיה תוך שימוש בשפה נקיה, התוכן אינו בניגוד לכל דין, אינו מהווה לשון הרע, אינו מפר פרטיות, אינו מהווה פרסומת או קידום מכירות או שיווק או שידול לרכישת מוצר/שירות כלשהו, אינו מפר זכויות קניין רוחני או זכויות יוצרים, או מהווה פגיעה בצד שלישי כלשהו ואינו בעל אופי פוליטי.
 2. בהעלאת תוכן לאתר המשתמש מצהיר ומתחייב שהתוכן הינו נכון ושהו בעל זכות בתוכן שהעלה ו/או בעל זכות להעלות התוכן.
 3. משתמש לא ימסור כתובת דוא”ל שקרית או של אדם אחר, ומשתמש לא יתחזה לכל אדם או ישות אחרת.
 4. לעוסק הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר או למחוק כל תוכן שהועלה לאתר על ידי משתמש.
 5. העוסק רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לכל מטרה שיימצא לנכון ובכל אופן שימצא לנכון, לעשות שימוש  תוכן שהעלה משתמש לאתר, לרבות תוך איזכור שם המשתמש, וזאת מבלי להודיע על כך למשתמש ו/או ליתן למשתמש בשל כך פיצוי כספי או אחר, ובהעלאת תוכן כלשהו לאתר המשתמש מוותר באופן מלא, מוחלט ובלתי הדיר על כל טענה, לרבות לגבי זכויות יוצרים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. זכות היוצרים באתר וכל המוצג ו/או הקשור עם האתר, לרבות מידע, תוכנה, תמונות, גרפים וחומרים אחרים, הינם קניינו הבלעדי של העוסק בלבד או מוצג באתר בהרשאה של בעלי הזכויות.
 2. סימני המסחר, המידע והסודות המסחריים של העוסק והקשורים באתר הם קניינו של העוסק. אין המשתמש באתר רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לעוסק ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים, תמונות, תיאורים, גרפיקה, קבצי קול, סרטונים, כל אמצעי המחשה אחר והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושו של העוסק ואלו מוגנים על-פי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
 3. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם, לשנות, להסיר, למחוק, ליצור נגזרת, לנצל או לעשות שימוש בדרך כלשהי או לשנות את המידע/תוכן המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של העוסק. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלותו של העוסק ובין אם בבעלות צד שלישי.
 4. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט יש לקבל מהעוסק אישור מראש ובכתב.
 5. האתר, כל לוגו המופיע באתר, שם מסחרי, סימן מסחר וכיו"ב המופיע באתר וכל טקסט המצוי באתר, כותרת, גרפיקה, הם סימני שירות ו/או סימני מסחר של העוסק. כל יתר סימני המסחר, שמות מוצר/שירות ושמות ולוגו של צדדים שלישיים המצויים באתר, הנם קניינם של בעליהם, בהתאמה.
 6. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של העוסק. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלותו של העוסק ובין אם בבעלות צד שלישי.
 7. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט יש לקבל מהעוסק אישור מראש ובכתב

שונות

 1. העוסק יפעל על מנת שהאתר יפעל באופן תקין, ברם לעוסק לא תהא באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, אחריות כלשהי לנזקים עקב השימוש באתר ו/או ככל שקניה של שירות/מוצר על-ידי משתמש נדחתה ו/או לא התקבלה ו/או התרחשה בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלעשות כל פעולה אחרת באתר, ומבלי לגרוע לעוסק לא תהא אחריות לתוצאת פעולה של גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.
 2. יובהר כי השימוש באתר, בהיותו מצוי ברשת האינטרנט, אפשרי כי יהיה כרוך בתקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים אשר אינן בשליטת העוסק, וזה לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן מידע ו/או שיבוש ו/או תקלה הקשורים בהעברת מידע באינטרנט בין למשתמש באתר ובין לצד שלישי כלשהו.
 3. ניתן ליצור קשר עם העוסק בטלפון מספר 055-9922499 או באמצעות דוא"ל [email protected].
 4. יובהר כי אפשרי שחלק מהשיחות עם העוסק ו/או מי מנציגי העוסק ו/או ספק שירות ו/או מי מנציגי ספק השירות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור שירות הניתן למשתמשים, וכי בכפוף להוראות העוסקות בהגנה על הפרטיות, לרבות כמפורט בפרק העוסק בפרטיות בהסכם זה. לא ייעשה בהקלטות כל שימוש אחר.
 5. ככל שייקבע, על ידי מי שמוסמך לכך, שתנאי כלשהו בהסכם זה נעדר תוקף, לא יהא בכך ללמד גזירה שווה בקשר עם תנאי אחר כלשהו בהסכם זה ו/או ללמד על העדר תוקף או בטלות תנאי אחר בהסכם זה.
 6. רישומי העוסק, בין ממוחשבים ובין בדרך אחרת, בקשר עם הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.
 7. הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג, התחייבות והסכמה שניתנו קודם לכן בכתב או בעל-פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 8. החברה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, בכפוף לכך שהעברה ו/או הסבה כאמור לא תפגע בזכויות משתמש.
 9. מוסכם על הצדדים להגביל את תקופת ההתיישנות בקשר עם מחלוקת הנובעת מהסכם זה ו/או קניה באמצעות האתר כך שמשתמש לא יוכל לתבוע את העוסק לאחר 24 חודשים מיום מימוש קניה של שירות/מוצר, וזאת בהתאם לקבוע בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958.
 10. לספק שירות זכות, וזאת לאחר יצירת קשר עם משתמש, לבטל קניה של מוצר/שירות תוך זיכוי המשתמש בסכום ששילם ונפרע, במידה ומשתמש לא עומד בתנאי הקניה/אירוח/מימוש שירות/מוצר.

אני מצהיר כי כל האמור והמפורט להלן מוסכם ומקובל עלי, ללא סייג, כתנאי לשימוש באתר ולשירותים הניתנים באמצעות האתר, ולרבות קנית מוצר/שירות.

 

 

דילוג לתוכן